Incondias analysverktyg

Med fokus på styrkor och utvecklingspotential

Med hjälp av Incondias analysverktyg kan ni enklare förstå olika skeenden, konflikter och andra sociala samspel inom er verksamhet. Analyserna klargör individens beteendemönster, ledarskapspreferenser och personliga värdegrunder. Tillsammans bildar de en helhet som på ett nyanserat och djupgående sätt beskriver individens möjligheter och utmaningar, potential och fallgropar, fokusområden och utvecklingsvägar. Denna kunskap använder vi i alla våra uppdrag för att utveckla människor och organisationer. Alla Incondias analyser är dialogverktyg, vilket betyder att personen som fyllt i en analys alltid får ett återkopplingssamtal med en certifierad Incondia-konsult efteråt.

Samtliga analysverktyg är framtagna i egen regi och enligt vedertagna metoder. Vår forskningsavdelning nyutvecklar och uppdaterar verktygen, som sedan kan användas i forskningsuppdrag för kunderna. Vi har forskat inom områdena framgångsrikt ledarskap, projektledning, benchmarking och teamutveckling. Att analyserna håller högsta kvalitet framgår bland annat av att Incondias Utvecklingsanalys har certifierats som bästa nordiska verktyg av Sveriges psykologförbund. I deras samlade bedömning, baserad på 13 olika parametrar, rankas Utvecklingsanalysen som det mest genomarbetade och väldokumenterade testet på marknaden. Läs mer här!

Varje Incondia-analys har flera användningsområden och de kombineras ofta med varandra för att ge ett mer komplett resultat.

Våra analyser finns på flera olika språk: svenska, engelska, danska och finska.

Några av analysernas användningsmöjligheter:

  • identifiering av talang, styrkor och utvecklingsområden
  • identifiering och mätning av ledar- och innovationsförmåga
  • personlig utveckling
  • grupputveckling - (winning teams)
  • ledarskapsutveckling
  • verksamhetsutveckling
  • rekrytering 
  • undersökning av medarbetar- och kundnöjdhet

Våra mest använda analyser

Utvecklingsanalysen är en personlighetsanalys certifierad av Sveriges psykologförbund. Den är ett klassiskt personlighetstest som ger en samlad bild av individens personlighet, personliga förmågor och egenskaper.

Fokusanalysen mäter hur individen använder sina personliga förmågor och egenskaper i sin roll som medarbetare eller ledare. Den grundar sig på teorier om ledarroller och ledarstilar.

Värdegrundsanalysen  är ett verktyg för reflektion, självinsikt och personlig utveckling. Den ger en bild av individens personliga värdegrunder, vilka utgör en orienteringspunkt för vad som är viktigast och mest betydelsefullt i livet och arbetet. På så sätt tydliggörs grunden för det som skapar energi och motivation.

Innovationsanalysen är en skräddarsydd analys som används för att identifiera en individs innovationstalang och innovationsförmåga. Analysen bygger på en modell som återspeglar hela innovationsprocessen, från idéskapande till förankring, genomförande samt slutligen utvärdering och uppföljning.

Nyfiken?

Kontakta oss för information om dessa och andra analysverktyg!