Innovation

Från idé till fungerande vardag

Innovation är utifrån Incondias perspektiv en organisations kreativa process för att introducera nya idéer, arbetsflöden och metoder, alternativt skapa mervärde för redan existerande varor och tjänster. Innovation leder till en positiv förändring för att säkerställa en ökad tillväxt i verksamheten. Det är därför viktigt att det ständigt fokuseras på innovationsprocesser på alla nivåer i en verksamhet, så att denna kan växa i takt med förändringar som sker i branschen och omvärlden.

Vi delar upp innovationsprocessen i fyra grundläggande steg:

gallery/shutterstock-327906983

Incondia har designat en Innovationsanalys för att identifiera en individs innovationsförmåga och innovationstalang. Analysen bygger på en modell som återspeglar hela innovationsprocessen, från idéskapande till utvärdering och uppföljning av genomförda idéer. Analysen används bland annat för att sätta samman innovationsteam, rekrytera innovationsledare och nyckelmedarbetare samt skräddarsy utvecklingsprogram specifikt för innovationsarbete.

Ett komplett verktyg, Innovation Capability Chart, är framtaget för att identifiera och utveckla ledare och nyckelmedarbetare som arbetar inom enheter där uppgiften är att säkerställa hela organisationens innovationsförmåga. Det är ett omfattande analyssystem där såväl Innovationsanalysen som tre andra analyser ingår (Utvecklingsanalysen, Fokusanalysen och Värdegrundsanalysen). Med dessa får vi en välgrundad, samlad bedömning av en individs förmåga att hantera arbetsuppgifter inom området innovation. Utifrån den bedömningen kan vi sedan med tillförlitlighet komponera effektiva och framgångsrika innovationsteam enligt winning teams-modellen.

Med vårt innovationskoncept stödjer vi verksamheter på flera nivåer. Vi säkerställer att det finns dels en tydlig koppling mellan innovation och arbetsprocess, dels en implementering av innovativa insatser som skapar meningsfulla och hållbara resultat för organisationen. Vi vill också åstadkomma en kombination av strategisk personalledning och innovationsmedvetenhet, genom att skapa team av ledare och medarbetare som bäst kan uppfylla målen och visionerna.