Leadership Competence Chart

Ledarskapet avgör verksamhetens framgång

Tack vare ett nära samarbete med våra kunder och många års dokumenterad forskning kan vi fastställa sambandet mellan kvaliteten på ledare inom en organisation och omfattningen av verksamhetens framgång. Vi menar alltså att ledarskapet avgör hur framgångsrik en verksamhet är.

Hur vet man då vilka ledare som är framgångsrika? Hur mäter man sådan framgång?

Vår grundforskning visar tydligt att ett framgångsrikt ledarskap bygger på den enskildes förmåga att integrera ett självständigt och viljestyrt ”jag” med en gedigen social kompetens. Det krävs också en stark personlig motivation att vilja vara ledare.

Målet för oss är att på det mest effektiva sättet hitta och utveckla de bäst lämpade kandidaterna med nyckel- och ledarfunktioner och placera dem på relevanta positioner inom organisationen – allt för att nå framgång! Med Incondias Leadership Competence Chart ger vi en objektiv bedömning av individens ledarförmåga. Vi har valt att visa denna förmåga i form av ett hus, där varje våning representerar en viss aspekt av personen. Vi ville göra det komplicerade enkelt, vilket har möjliggjorts av ett genomtänkt koncept och ett IT-system som väger samman ett stort antal parametrar och visualiserar dem på ett konkret sätt. Med hjälp av vår stora databas och modern, relevant forskning har vi även tagit fram en ledarmedian där framgångsrika ledare är en referenspunkt mot vilken alla ledare kan ”benchmarkas”.

Leadership Competence Chart består av två analyser (Utvecklingsanalysen och Fokusanalysen) som ger en samlad bild av individens förmåga att identifiera och prioritera värdeskapande arbetsuppgifter inom området ledarskap. Färgfördelningen i varje våningsplan i huset visar egenskaper, styrkor, utvecklingsområden respektive potential. Medianvärdet indikerar vilken nivå och typ av ledarskap individen har eller har potential att uppnå. Detta värde kan jämföras med vår egen framtagna ledarmedian, som alltså är baserad på ett stort antal framgångsrika ledare.

Vi vågar påstå att vi med stor träffsäkerhet kan avgöra om en ledare kommer att lyckas i sitt ledarskap eller inte!